mellat-pay

Untitled 1

ent-moshavere1

تماس با ماshop

email

 

نوع گزينش رشته ها

كليه رشته هاي دانشگاهي از نظر نوع گزينش در يكي از تقسيم بندي ها ي زير تحت عنوان » رشته هاي استاني، ناحيه اي، قطبي و كشوري » قرار مي گيرند.بنابراين براي داوطلبان و مشاورين بسيار ضروري است كه به اين نوع تقسيم بندي تسلط داشته باشند. براي آشنايي با فرآيند گزينش بومي در اين بخش ، انواع گزينش رشته ها را همراه با يك مثال كاربردي شرح مي دهيم.

نوع گزينش بومي در دوره هاي مختلف تحصيلي به شرح زير است :

  1. در دوره هاي روزانه، بر حسب پراكندگي و گسترش رشته ها ، نوع گزينش بومي از نوع بومي استاني،بومي ناحيه اي، بومي قطبي، و يا كشوري پذيرش صورت مي گيرد.
  2. نوع گزينش در دوره هاي نوبت دوم (شبانه) استاني است.
  3. نوع گزينش در دوره هاي غير انتفاعي، ناحيه اي است.
  4. نوع گزينش در دوره هاي مجازي و بين الملل كشوري است.
  5. نو گزينش در دوره هاي پيام نور 70درصد بومي و .30درصد اختصاص به شهر هاي تحت پوشش هر مركز پيام نور دارد.

رشته هاي استاني

رشته هاي استاني به رشته هاي اطلاق مي شوند كه در دانشگاه هاي كور و در اكثر استان هاي گسترش داشته و به تربيت دانشجو مي پردازند.

میتوانید از الگوريتم زير استفاده کنید.

رشته – محل مورد نظر را انتخاب كنيد-------<    (حسابداري : تهران)

  1. نوع گزينش رشته را تعيين كنيد <---------- (حسابداري بدون گرايش : استاني )
  2. استان دانشگاه مورد نظر را مشخص كنيد ---------- ) <تهران : استان تهران)
  3. استان بومي خود را ملاحظه نماييد ) < ----------استان بومي : تهران )
  4. استان بومي خود را با استان دانشگاه مقايسه نما ) < -------------   تهران : تهران )
  5. استان بومي شما با استان كد رشته – محل دانشگاه يكسان باشد، از شانس بالاتري نسبت به داوطلبي كه اين موارد يكسان نيست، برخورداريد.

 

شکل:مثال عینی گزینش استانی

رشته هاي ناحيه اي

به رشته هايي اطلاق مي شود كه در اكثر استانها وجود نداشته ولي در اكثر نواحي كه متشكل از چند استان مجاور است، وجود دارد

 

شکل:نواحی بومی استانهای کشور

در گزينش بومي – ناحيه اي بعد از كسر 40 درصد ظرفيت رزمندگان، حدود 60 درصد باقي مانده ظرفيت آن كد رشته محل به داوطلبان بومي همان ناحيه و باقي مانده آن به داوطلبان سهميه آزاد تخصيص مي يابد.

 

شکل:نواحی گزینش بومی در کشور

رشته هاي قطبي

به رشته هايي اطلاق مي شود كه در اكثر نواحي وجود نداشته ولي در چند ناحيه بومي مجاور كه به عنوان قطب بومي تلقي مي شود، موجود است.

 

شكل : توزيع استان‌هاي تابعه قطب هاي بومي

در اين نوع گزينش بعد از كسر ظرفيت رزمندگان حدود 60 درصد باقي مانده ظرفيت آن كد رشته – محل به بوميان همان قطب و باقي مانده آن به سهمه آزاد اختصاص مي يابد.

 

شكل: قطب و نواحي گزينش بومي در كشور

رشته هاي كشوري

به رشته هايي اطلاق مي شود كه در اكثر قطب هاي بومي وجود نداشته و تنها در تعدادي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه مي شوند. براي مثال رشته علوم كامپيوتر در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، رشته هاي زيست شناسي سلولي و مولكولي و مهندسي منابع طبيعي در گروه آزمايشي علوم تجربي ، باستان شناسي و مطالعات خانواده در گروه آزمايشي علوم انساني، كليه رشته هاي هنر و اغلب رشته هاي زبان از نوع رشته هاي كشوري مي باشند.

مشتریان هامون

moshtarimain

خدمات انتشارات

 

 

 

                                    بزودی...